http://slidehot.com/resources/multiperspektivnost-u-nastavi-istorije-u-osnovnoj-i-srednjoj-skoli.2702294/

Сажетак

Циљеви мастер рада су:

1. Испитивање коришћења ресурса уколико се примењује мултиперспективност у настави историје;

2. Испитивање коришћења облика рада уколико се примењује мултиперспективност у настави историје;

3. Испитивање коришћења метода рада уколико се користи мултиперспективност;

4. Испитивање коришћења техника рада уколико се примењује мултиперспективност;

5. Испитивање препрека за примену мултиперспективности у настави историје.

Истраживање је вршено методом анкетирања. Квалитативна и квалитативна анализа су коришћене за обраду података. Истраживање jе показало да наставници историје када наставници желе да примене мултиперспективност:

1. користе интернет, писане историјске изворе, фотографије, карикатуре;

2. користе индивидуални и групни рад, рад у пару и фронталну наставу

3. користе технике Венов дијаграм, концептуалне таблице и вођено читање;

4. користе предавачку и проблемску методу и методу рада са текстом

5. да су им препреке за мултиперспективност недостатак времена, недостатак историјских извора и нефлексибилан плана и програм.

Summary. The apply of multiperspectivity in history teaching in elementarz school and high school

The aims of master work are:

1. the examination of use of resourses if the history teachers apply multiperspectivity;

2. the examination of use of forms if the history teacher apply multiperspectivity;

3. the examination of methods if thehistory teachers apply multiperspectivity;

4. the examination of technics if the history teachers apply multiperspectivity;

5. examinations of obstructions for applying of multiperspectvity.

An inquiry is used for the research. The quantitative and the qualitative analysis is used for data elaboration. The research showedthat the history teachers:

1. use internet, written historical sources, photographies, caricatures and films if they apply multiperspectivity;

2. use individual, group work and work in pair and frontal teaching if they appy multiperspectivity;

3. use Wenn’ s diagram, conceptual tables and conducted reading if they apply multiperspectivity;

4. use the transmissive and problem method and the method of work with the text and other media if they aplly multiperspectivity;

5. that the obstructions for apply of multiperspectivity are deficiency of time, definiency of historical sources and unflexible program.