1.Настава историје има витално место у припреми одговорних и

 активних грађана и уважавања свих врста различитости заснованих

на схватању националног идентитета и принципа толеранције;

2. Настава историје треба да будеодлучујући фактор у помирењу,

прихватању, разумевању и поверењу међу народима;

3.Настава историје игра кључну улогу у унапређењу основних људских

 вредности као што су толеранција, узајамно разумевање, људска

 права и демократија;

4. Настава историје треба да буде кључни чинилац слободне изградње

Европе на основама заједничког културног и историјског наслеђа,

обогаћеног кроз различитости, чак и у оним аспектима који су

конфликтни  ипонекад драматични;

5.Настава историје треба да буд едео такве образовне политике која

непосредно доприноси развоју и напредовању младих људи у погледу

њиховог активног учешћа у изградњи Европе, као и мирном развоју

људског друштва у глобалној перспективи и у духу међусобног

разумевања и поверења;

6.Настава историје треба д аомогући развој интелектуалних

способности ученикапотребних за критичку иодговорну анализу и

тумачење информација, кроз дијалог, трагање за историјским

сведочанствима и отворену расправу која се заснива на

мултиперпспективности, посебнокад је реч о контроверзним и

осетљивим питањима;

7.Настава историје треба да омогући грађанима Европе јачање њиховог

индивидуалног и колективног идентитета кроз познавање

заједничког историјског наслеђа у свим његовим димензијама-

локалној, региналној, националној, европској и глобалној;

8. Настава историје треба да буде инструмент за спречавање злочина против човечности.