Наставници историје користе следеће методе рада у настави:

• Вербално – текстуалне: монолошка, дијалошка и текст – метода;

• Илустративно – демонстративне методе: метода рада када наставници историје користе предметна очигледна средства (карикатуре, фотографије, слике);

• Метода рада када се користи интернет.

Када наставник историје примењује мултиперспективност, може користити све наведене методе.

Како наставници историје могу користити методе рада када примењују мултиперспективност

Наставници историје могу исносити више различитих тумачења у свом предавању. У предавању, нема интеракције са ученицима, већ наставник историје износи различита тумачења, објашњава их и анализира без дијалога са ученицима.

Ученици могу водити на часовима дијалог о различитим тумачењима са наставником историје. Заједно са наставником, анализирају различита тумачења. Могу водити дијалог о различитим тумачењима у групама или паровима.

Када користе текст – методу, наставници историје користе историјске изворе и задају ученицима да препознају пристрасност у историјским изворима. Ученици препознају различита тумачења у историјским изворима индивидуално или у групама и паровима.

Наставници историје могу задавати да уоче пристрасност у карикатурама, фотографијама и сликама и да уоче како је предтављен одређени догађај на карикатури, фотографији или слици. Ученици могу расправљати о тумачењима која пронађу на карикатурама, фотографијама и сликама.

Ученици могу пронаћи различита тумачења на интернету. Наставници историје могу задавати да ученици уоче како су одређени историјски догађаји представљени на интернету и да их представе на часовима историје.

Закључак

Наставници историје могу користити све три врсте метода (вербално – текстуалне методе, илустративно – демонстративне методе и методу рада са интернетом) када примењују мултиперспективност. Осмишљавају различите активности за ученике када користе ове методе рада. Ученици откривају различита тумачења када се примењују наведене методе (осим када се примењује монолошка метода) и постају активни учесници у настави.